Artist/human: Paulo Gouveia
Artist/human: Paulo Gouveia